• Το Γνωρίζατε;
  • Ότι κάνει ο άνθρωπος στη φύση, θα επηρεάζει αρνητικά την γη για εκατομμύρια χρόνια, αφού εξαφανιστεί το ανθρώπινο είδος!

Καταστατικό


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
Του Σωματείου <<ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΩΤΩΝ ΟΙ ΠΑΜΕΓΙΣΤΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ>>

Α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

    Αρθρον 1ον.- Ιδρύεται σωματείον υπό την επωνυμίαν <<ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΩΤΩΝ ΟΙ ΠΑΜΕΓΙΣΤΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ>>.
    Αρθρον 2ον.- Εδρα του Σωματείου ορίζονται αι Αθήναι.
    Αρθρον 3ον.- Σκοποί του σωματείου είναι: α) Η καλλιέργεια, διατήρηση και ανάπτυξη του πατριωτικού δεσμού και του πνεύματος φιλαλληλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των εξ Αμβρακίας Τριχωνίδος καταγομένων και των οικογενειών των, ως και του ηθικού, πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου τούτων, προς δε και η καλλιέργεια, ανάπτυξη και διαιώνιση των μεταξύ τούτων και του τόπου καταγωγής των δεσμών. β) Η προβολή της Ιστορικής Αμβρακίας μας. γ) Η έρευνα για την ανεύρεση, διάσωση, προβολή και διάδωση κάθε στοιχείου ιστορικής, πνευματικής, πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και η συγκέντρωση, διατήρηση και παραπέρα προβολή και διάδοση των τοπικών παραδόσεων και εθίμων. δ) Η προστασία του φυσικού περιβάλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής, σε συνδιασμό με την ήπια ανάπτυξη των φυσικών πόρων, πρός όφελος των κατοίκων της περιοχής και των επισκεπτών της. ε) Η ίδρυση και λειτουργεία Αθλητικών Τμημάτων κυρίως για τους νέους του Συλλόγου μας, με σκοπό τη διοργάνωση ή συμετοχή σε αθλητικούς αγώνες και γενικά ανάπτυξη κάθε μορφής ψυχαγωγικής, μορφωτικής, καλλιτεχνικής, πολιτιστικής και γενικώτερα κοινωνικής δρστηριότητας. στ) Η συνεργασία με όλους τους κρατικούς, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικώτερα Κοινωνικούς Φορείς, για την προώθηση και λύση των θεμάτων - προβλημάτων που απασχολούν το χωριό μας και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και για την εν γένει εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου μας. ζ) Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προώθηση των συμφερόντωνκαι δικαιωμάτων των μελών του Συλλόγου μας, των κατοίκων της Αμβρακίας μας και των καταγομένων από αυτήν στον οικονομικό, πνευματικό, πολιτιστικό και κοινωνικό τομέα.

Β) ΠΕΡΙ ΜΕΛΩΝ

    Αρθρον 4ον.- Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Τακτικά μέλη δύνανται να γίνουν, τη εγγράφω αιτήσει των και την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής, δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και εν αρνήσει τούτου της Γενικής Συνελεύσεως, οι γεννηθέντες εις Αμβρακίαν Τριχωνίδος Αιτωλοακαρνανίας, ως και οι καταγόμενοι εξ αυτής, μετά των συζύγων των. Επίτιμα μέλη του σωματείου ανακηρύσσονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως οι προσενεγκόντες συμαντικάς υπηρεσίας εις το σωματείον. Ανήλικοι άνω των 18 ετών δύνανται να είναι μέλη του σωματείου πλην εάν δεν συναινή ο πατήρ, ο επίτροπος ή ο κηδεμών και αναγγείλη τούτο εγγράφως προς την Διοίκησιν του σωματείου. Δεν δύναται να είναι μέλοσ του σωματείου ο δι΄αποφάσεως του Συνταγματικού Δικαστηρίου στερηθείς του δικαιώματος της ελευθερίας ιδρύσεως συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων και εφ' όσον χρόνον διαρκεί η στέρησις αύτη.
    Αρθρον 5ον.- Τα τακτικά μέλη του σωματείου υποχρεούνται: α) Να συμμορφούνται προς το παρόν καταστατικόν, τους ειδικούς κανονισμούς και τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Να καταβάλλωσι προς το σωματείον την τακτική ή έκτακτο εισφορών των, γ) Να λαμβάνωσι μέρτος εις την ζωήν του σωματείου και εις τας προσπαθείας και ενεργείας αυτού προς επίτευξιν των σκοπών του.
    Αρθρον 6ον.- Τα τακτικά μέλη του σωματείου δικαιούνται α) Να λαμβάνωσι μέρος εις τας Γενικάς Συνελεύσεις του σωματείου με δικαίωμα λόγου και ψήφου, εφ' όσον έχουν εκπληρώσει απάσας τας εκ του καταστατικού οικονομικάς υποχρεώσεις των προς το σωματείον, β) Να εκλέγουν και να εκλέγωνται εις την διοίκησιν του σωματείου, εφ' όσον έχουν εκπληρώσει απάσας τας εκ του καταστατικού οικονομικάς των υποχρεώσεις προς το σωματείον, γ) Να αιτούνται προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εφ' όσον αποτελούν το εν πέμπτον (1/5) των ταμειακώς εντάξει μελών, την σύγκλησιν Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντα και τα συζητητέα θέματα, δ) Να συγκαλούν την κατα το εδάφιον γ' αιτηθείσαν Γενική Συνέλευσιν εφ' όσον το Διοικητικόν Συμβούλιον δεν συγκαλέση ταύτην δι' ημερομηνίαν απέχουσαν ελάσσον του μηνός από της υποβολής της αιτήσεως.
     Τα επίτιμα μέλη του σωματείου προσκαλούνται και έχουν δικαίωμα να παρίστανται εις τας Γενικάς Συνελεύσεις του σωματείου.
    Αρθρον 7ον.- Α) Πάσα δι' υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως μέλους του σωματείου ή της διοικήσεως αυτού, παράβασις των διατάξεων της περί σωματείων νομοθεσίας, πάσα υπαίτιος πράξις ή παράλειψις μέλους του σωματείου ή της διοικήσεως αυτού επί σκοπώ μη πραγματώσεως των σκοπών του σωματείου, πάσα υπαίτιος πράξις ή παράλειψις μέλους του σωματείου ή της διοικήσεως αυτού εκθέτουσα έναντι τρίτων το σωματείον, ως και η καθυστέρησις δέκα μηνιαίων συνδρομών, αποτελούσι έναντι του σωματείου πειθαρχικά παραπτώματα επισύροντα, αναλόγως της βαρύτητος του παραπτώματος, λαμβανομένης υπ' όψιν και της προηγουμένης εν γένει συμπεριφοράς του δράστου έναντι τουσωματείου, μίαν των πειθαρχικών κυρώσεων, ήτοι: απλ΄ην επίπληξιν, αυστηράν επίπληξιν, αποβολήν εκ του σωματείου μέχρι ενός έτους, οριστικήν αποβολήν εκ του σωματείου, οριστικήν αποβολήν εκ της Διοικήσεως, επιβαλομένην δι' αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
     Β) Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον: σύγκειται εκ των πάντων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύεται υπό του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του αρχαιοτέρου των Συμβούλων και αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν. Της συνθέσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν μετέχει ο εγκαλούμενος. Υποβληθείσης αναφοράς, ο Πρόεδρος ορίζει Εισηγητήν ένα εκ των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όστις προβαίνει εις την συλλογήν στοιχείων και καλεί τον εγκαλούμενον προ τριών τουλάχιστον ημερών εις έγγραφον απολογίαν, μετά δε ταύτα υποβάλλει την εισήγησίν του εις τον Πρόεδρον, όστις συγκαλεί το Συμβούλιον προκειμένου να αποφασίσει. Ο εγκαλούμενος δύναται να υποβάλη προς το Συμβούλιον υπόμνημα και να αναπτύξει τούτο προφορικώς ενώπιον αυτού. Κατά της αποφάσεως περί αποβολής μέλους εκ του σωματείου ή της Διοικήσεως αυτού, δύναται να ασκηθή υπό του ενδιαφερομένου ή κατα το άρθρον 88 του Αστικού Κώδικος προσφυγή. Κατά αποφάσεως δε επιβαλλούσης ετέραν πειθαρχικήν κύρωσιν, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήση προσφυγήν ενώπιον της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
    Αρθρον 8ον.- Παν μέλος δύναται δι' εγγράφου δηλώσεως του, υποβαλλομένης προς το Διοικητικόν Συμβούλιον ή την Γενικήν Συνέλευσιν, να αποχωρήση του σωματείου.

Γ) ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ

    Αρθρον 9ον.- Το σωματείον διοικείτε υπό επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγομένου κατά την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν με διετή θητείαν, εκ των εχόντων πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξίαν και εχόντων εκπληρώσει απάσας τας εκ του καταστατικού οικονομικάς υποχρεώσεις των προς αυτό τακτικών μελών του σωματείου. Αποκλείεται της διοικήσεως μέλος του σωματείου στερηθέν αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής αποφάσεως των πολιτικών αυτού δικαιομάτων και εφ' όσον χρόνον διαρκεί η στέρησις. Τα μέλη της διοικήσεως δικαιούνται αποζημιώσεως δι' ημεραργίας λόγω απασχολήσεως των εις τας υποθέσεις του σωματείου του ύψους της καθοριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα. Μετα την οπωσδήποτε αποχώρησιν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την θέσιν των καταλαμβάνουν, κατά σειράν επιτυχίας τα αναπληρωματικά τοιούτα.
    Αρθρον 10ον.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει, τακτικώς μεν άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε τη πρωτοβουλία του προέδρου ή τη αιτήσει τριών τουλάχιστον εκ των μελών του, όταν παραστεή ανάγκη. Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι εν απαρτία όταν παρίστανται πέντε(5) εκ των μελών του και αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει γενικήν δικαιοδοσίαν και αρμοδιότητα, ιδία δε : α) Μεριμνά δια την πιστήν τήρισιν του Καταστατικού και την εκτέλεσιν των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, β) Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις, εις τας οποίας υποβάλλει υποχρεωτικώς προς έγκρισιν, εντός τριμήνου από της λήξεως του οικονομικού έτους, ως και την έκθεσιν της ξελεγκτικής Επιτροπής, συντάσσον την ημερησίαν διάταξιν αυτών, γ) Αποφασίζει περί των δαπανών του σωματείου, δ) Συντονίζει την δραστηριότητα του σωματείου.
    Αρθρον 11ον.- Μετα των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται και τρία(3) αναπληρωματικά τοιούτα.
    Αρθρον 12ον.- Το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την πρώτην αυτού συνεδρίασιν, συγκαλουμένην και προεδρευομένην υπό του πλειοψηφίσαντος και εν ισοψηφία του μεγαλυτέρας ηλικίας μέλους αυτού, εκλέγει εκ των μελών του τους Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Γενικόν Γραμματέα, και Ταμίαν.
    Αρθρον 13ον.- Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείον εις πάσας τας σχέσεισ αυτού, υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέως τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών, συγκαλεί το Διοικητικόν Συμβούλιον εις συνεδρίασιν και προεδρεύει ταύτης, επιβλέπει και διευθύνει την εσωτερικήν υπηρεσίαν του σωματείου, αναθέτει συγκεκριμένας ενεργείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του σωματείου γενικώς. Τον πρόεδρον, κωλυόμενον ή απόντα αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο αρχαιότερος των Συμβούλων.
    Αρθρον 14ον.- Ο Γενικός Γραματεύς διευθύνει το Γραφείον, δειεξάγει την αλληλογραφίαν, συνυπογράφει μετά του Προέδρου τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, πρωτοκολεί τα εισερχόμενα έγγραφα πρωτοκολεί και ταχυδρομεί τα εξερχόμενα τοιαύτα, κρατεί το αρχείον και την σφραγίδα, τηρεί βιβλίον πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, πρωτόκολλον αλληλογραφίας, γενικόν μητρώον των μελών μετά στήλης περί των οικονομικών των υποχρεώσεων και παν τυχόν απαιτούμενον έτερον βιβλίον. Τον Γενικόν Γραμματέα, κωλυόμενον ή απόντα, αναπληρεί ετερον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενον υπ' αυτού (Διοικ. Συμβουλίου).
    Αρθρον 15ον.- Ο Ταμίας ενεργεί τας εισπράξεις και πληρωμάς του σωματείου, κρατεί τα μέχρι δραχμών δεέκα χιλιάδων (10.000) χρήματα τούτου, καταθέτει παν ταμειακόν υπόλοιπον υπερβαίνον το ποσόν των δέκα χιλιάδων (10.000) παρά Τραπέζη επ' ονόματι του σωματείου και αναλαμβάνει ταύτα κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί τα αναγκαία βιβλία Ταμείου, συντάσσει, παρουσιάζει και παραδίδει στο Διοικητικόν Συμβούλιον και την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν, ανά εξάμηνον μεν, πίνακα των εισπράξεων και πληρωμών, εις το τέλος δε εκάστου διαχειριστικού έτους και οκτώ ημέρας προ της τακτικής ενικής Συνελεύσεως, πίνακα της εν γένει οικονομικής καταστάσεως του σωματείου. Τον Ταμίαν κωλυόμενον ή απόντα, αναπληροί έτερον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενον υπό τούτου (Διοικ. Συμβουλίου).

Δ) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

    Αρθρον 16ον.- Μετά του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, ως και δύο αναπληρωματικά μέλη ταύτης. Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτην αυτής συνεδρίασιν συγκαλουμένην και προεδρευομένην υπό του πλειοψηφίσαντος και εν ισοψηφία υπό του αρχαιοτέρου μέλους της, εκλέγει τον Πρόεδρόν της, όστις διευθύνει τας εργασίας της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται τακτικώς μεν πρό της συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, εκτάκτως δε τη πρωτοβουλία του Προέδρου της, ή τη αιτήσει δύο εκ των μελών της ή του ενός πέμπτου (1/5) των ταμειακώς εν τάξει μελών του σωματείου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομικήν διαχείρισιν του σωματείου, υποβάλλουσα και σχετικήν έκθεσιν εις την ετησίαν τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν. ΗΕξελεγκτική επιτροπή δύναται να παρακολουθεί δι' ενός εκ των μελών της τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ε) ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

    Αρθρον 17ον.- Αι Γενικαί Συνελεύσεις των μελών του σωματείου είναι τακτικαί και έκτακτοι. Η Τακτική Γενική Συνέλευσις των μελών του σωματείου συνέρχεται, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους. Εκτακτοι Γενικαί Συνελεύσεις των μελών του σωματείου συνέρχονται οσάκις παρίσταται ανάγκη, τη πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου ή τη αιτήσει του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάξει μελών υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ή υπο των αιτησαμένων μελών εν μη συγκλήσει αυτής υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δι ημερομηνίαν απέχουσαν έλασσον του μηνός υπό της υποβολής της αιτήσεως. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις συγκληθήσεται εντός εξαμήνου από της εγγραφής του σωματείου εις το βιβλίον σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η πρόσκλησις απευθύνεται δια παντός προσφόρου μέσου (δια του τύπου, δια ατομικών προσκλήσεων, κ.λ.π.) δέκα τουλάχιστον ημέρας προ της συνόδου της Γενικής Συνελεύσεως και ορίζει τόπον, χρόνον και ημερισίαν διάταξιν.
    Αρθρον 18ον.- Αι Γενικαί Συνελεύσεις ευρίσκονται εν απαρτία εάν τα παριστάμενα τακτικά μέλη αποτελούν το ήμισυ πλέον ενός των ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών του σωματείου. Μη επιτευχθείσης απαρτίας κατά την πρώτην Γενικήν Συνέλευσιν, συγκαλείται μετά παρέλευσιν οκτώ τουλάχιστον ημερών και με την αυτήν ημερησίαν διάταξιν, δευτέρα τοιαύτη, ήτις θεωρείτε εν απαρτία οσαδήποτε τακτικά και ταμειακώς εν τάξει μέλη και αν παρευρίσκονται. Αι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται, γενικώς μεν δια πλειοψηφίας του ημίσεως πλέον ενός παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, προκειμένου δε περί τροποποιήσεως του Καταστατικού ή διαλύσεως του σωματείου, δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον τούτων.
    Αρθρον 19ον.- Η Γενική Συνέλευσις, ούσα κυρίαρχον σώμα του σωματείου α) Εξετάζει την διοικητικήν και οικονομικήν έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει επ' αυτής, β) Ψηφίζει τον υποβαλόμενον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προϋπολογισμόν, γ) Εκλέγει το Διοικητικόν Συμβούλιον και την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν και δ) Αποφασίζει περί παντός ζητήματος αφορώντος εις το σωματείον.
    Αρθρον 20ον.- Της Γενικής Συνελεύσεως προϊσταται Πρόεδρος, εκλεγόμενος υπ' αυτής, εκ των τακτικών και ταμειακώς εν τάξει μελών του σωματείου, μετά την διαπίστωσιν, υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, της απαιτουμένης απαρτίας. Χρέη Γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως εκτελεί ο Γενικός Γραμματεύς του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΤ) ΑΡXΑΙΡΕΣΙΑΙ

    Αρθρον 21ον.- Ανά διετίαν η τακτική Γενική Συνέλευσις, μετά το πέρας της ημερησίας διατάξεως εκλέγει τριμελή Εφορευτικήν Επιτροπήν εκ των τακτικών και ταμειακώς εν τάξει μελών του σωματείου, υπό της οποίας διενεργούνται, εν συνεχεία, αρχαιρεσίαι, δια την ανάδειξιν, επι διετή θητεία, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Αι πρώται αρχαιρεσίαι διενεργηθήσονται κατά την πρώτην τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν.
    Αρθρον 22ον.- Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα οικονομικώς εν τάξει τακτικά μέλη του σωματείου.
     Ο προτιθέμενος να μετάσχη των αρχαιρεσιών ως υποψήφιος δια το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής επιτροπής, υποβάλει προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών την προς τούτο αίτησήν του, μετα παραβόλου πεντακοσίων (500) δραχμών.
     Μετά την εκπνοήν της προς υποβολήν υποψηφιοτήτων προθεσμίας, το Διοικητικόν Συμβούλιον συντάσσει κατ' αλφαβητικήν σειράν τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων, φροντίζει δια την εκτύπωσιν επαρκούς αριθμού ψηφοδελτίων και γενικώς λαμβάνει πάντα τα ενδεικνυόμενα δια τας αρχαιρεσίας μέτρα.

Ζ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

    Αρθρον 23ον.- Πόροι του σωματείου είναι: Τακτικοί μεν, το δικαίωμα εγγραφής των μελών εκ δραχμών τριακοσίων (300), αι τακτικαί μηνιαίαι εισφοραί των μελών εκ δραχμών πεντήκοντα (50) και τα παράβολα υποψηφιοτήτων εκ δραχμών πεντακοσίων (500). Εκτακτοι δε, αι έκτακτοι εισφοραί των μελών, επιβαλόμενοι υπό των Γενικών Συνελεύσεων, ή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα έσοδα εκ χοροεσπερίδων και παντοίων άλλων εκδλώσεων, αι παντός είδους δωρεαί, κληροδοσίαι και έρανοι και παν απρόβλεπτον έσοδον. Οι ως άνω τακτικοί πόροι του σωματείου, ως και αι ως κάτωθι παροχαί ανακυρύξεως δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών, δύνανται να αυξομοιούνται δι' αποφάσεως των Γενικών Συνελεύσεων.
    Αρθρον 24ον.- Δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ανακηρύσονται: δωρηταί οι προσφέροντες εις το σωματείον οιανδήποτε παροχήν αξίας δραχμών 500 - 5.000, ευεργέται οι προσφέροντες εις το σωματείον οιανδήποτε παροχήν αξίας δραχμών 5.000 - 50.000 και μεγάλοι ευεργαίται οι προσφέροντες εις το σωματείον οιανδήποτε παροχήν αξίας άνω των 50.000 δραχμών.
    Αρθρον 25ον.- Η παρά του σωματείου εξ επαχθούς αιτίας κτήσις ακινήτων ή κινητών, αξίας μείζονος των δραχμών εκατόν χιλιάδων (100.000) γίνεται μετ' έγκρισιν της συνελεύσεως των μελών. Η εκμετάλευσις της περιουσίας του σωματείου, δεν δύναται, κατά πάσαν περίπτωσιν να συνεπάγεται την ανάμιξιν αυτού εις κερδοσκοπικήν επιχείρησιν. Απαγορεύεται η παρά του σωματείου λήψις προμηθείας κατά την διενέργειαν των πράξεων εκμεταλλεύσεως της περιουσίας αυτού. Η περιουσία του σωματείου δεν δύναται να διατίθεται δια σκοπούς διαφόρους των εν τω καταστατικώ προβλεπομένων. Κληροδοσίαι και δωρεαί υπό τρόπον, γίνονται δεκταί μετ' έγκρισιν της συνελεύσεως των μελών, παρεχομένης δια πλειοψηφίας του ημίσεως τουλάχιστον των μελών του σωματείου. Κληρονομίαι καταλειπόμεναι εις το σωματείον, γίνονται δεκταί πάντοτε επ' ωφελεία απογραφής. Κληρονομίαι, κληροδοσίαι, δωρεαί υπέρ του σωματείου επί ωρισμένω σκοπώ, τελούν υπό ιδιαιτέραν διαχείρισιν εντός του προϋπολογισμού του σωματείου, αι τυχόν δε πρόσοδοι, αι προερχόμεναι εξ αυτών, διατίθενται αποκλειστικώς κατά τους υπό του διαθέτου ή δωρητού τεθέντας όρους. Αι δωρεαί προς το σωματείο γίνονται επωνύμως.

Η) ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

    Αρθρον 26ον.- Το σωματείον διαλύεται : α) Εάν τα μέλη του μειωθούν εις λιγότερα των είκοσι(20), β) Εάν αποφασιστθή τούτο υπό της Γενικής Συνελεύσεως και γ) Εις πάσαν ετέραν περίπτωσιν προβλεπομένην υπό του νόμου. Διαλυομένου του σωματείου, η περιουσία του διατίθεται ως ο Νόμος ορίζει.

Θ) ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

    Αρθρον 27ον.- Το σωματείον έχει, σφραγίδα μεν κυκλικήν, φέρουσα περιφεριακώς την επωνυμίαν αυτού και εις το μέσον το έτος ιδρύσεως του, λάβαρον δε την Εθνικήν Κυανόλευκον, έχουσα επ' αυτής τα αυτά με την σφραγίδα.
    Αρθρον 28ον.- Το σωματείον εορτάζει την 8ην Νοεμβρίου εκάστου έτους, εορτήν των Παμεγίστων Ταξιαρχών.
    Αρθρον 29ον.- Παν ό,τι δεν προβλέπεται υπό του παρόντος καταστατικού, ρυθμίζεται υπό των νόμων και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων του σωματείου.
     Το Καταστατικό του Συλλόγου διαμορφώθηκε ως ανωτέρω μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε σ' αυτό η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου της 12ης Νοεμβρίου 2000.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΖΥΓΟΥΡΗΣ                                            ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΙΑΧΟΣ